Avís legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI

El Club Bàsquet Artés (en endavant CBA), amb CIF G58852799, ofereix als seus socis, afeccionats i seguidors, així com a qualsevol altra persona interessada en el CBA i usuària d’Internet, de forma gratuïta, l’accés i informació general que apareix a les webs www.cbartes.net, campusrafa.cbartes.net i inscripcions.cbartes.net.

Els usuaris d’Internet que accedeixen a les webs del CBA assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de les esmentades webs, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús que més endavant es ressenyen. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació dels webs www.cbartes.net, campusrafa.cbartes.net i inscripcions.cbartes.net, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable, davant el CBA i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació no elaborada pel CBA o no publicada sota el seu nom de forma oficial. De manera especial, el CBA rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a les pàgines web de CBA.

El CBA es reserva el dret de denegar l’accés a la web als usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document i que són acceptades pels usuaris, així com el dret d'actualitzar, eliminar, limitar o impedir-ne l'accés, de forma temporal o definitiva, a determinats continguts en cas de produir-se’n un mal ús.
 

2. PROHIBICIÓ DE REPRODUCCIONS I HIPERENLLAÇOS

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, les webs del CBA ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona del CBA amb poder suficient a tals efectes.

3. RESPONSABILITAT ÚNICA DE L’USUARI

L’accés als portals www.cbartes.net, campusrafa.cbartes.net i inscripcions.cbartes.net, així com la informació, continguts i serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per l’usuari de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en matèria i bona fe. L’usuari s’obliga a complir l’anterior i a no dur a terme cap conducta prohibida respecte dels continguts dels llocs web, així com es compromet a no utilitzar amb fins prohibits ni/o il·lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc. que apareixen a les webs i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar, danyar la imatge del CBA o el mateix funcionament de les webs i serveis que s’hi ofertin.

Així mateix, l’usuari s’obliga a facilitar informació veraç en el seus formularis d’inscripció i/o registre del CBA. Atès que l’usuari serà l’únic responsable, s’obliga a mantenir claus i contrasenyes en secret.

4. EXISTÈNCIA DE RELACIONS AMB ALTRES WEBS

Entre els seus continguts, els portals del CBA inclouen enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, el CBA no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i d’altres webs alienes al CBA. Els enllaços facilitats a les webs del FCA tenen finalitats informatives per a l’usuari del portal del CBA, però en cap cas situa el CBA en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers a través dels enllaços.

5. DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant pel que respecta al disseny del portal com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts (text, logo, imatges, dissenys, etc.) que apareixen als portals del CBA, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts dels portals si no és amb la prèvia aprovació del CBA que, en tot cas, haurà de ser expressa, per escrit, i conferida per persona amb facultats suficients.

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DEL CBA

El CBA en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les: a) Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat del CBA que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) defectes als serveis o errors als continguts de les webs del CBA; e) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de les webs del CBA; f) manca de funcionament de les webs o d’algun dels seus serveis; g) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
 

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

Per a qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en relació amb els serveis i continguts de les webs del CBA (www.cbartes.net, campusrafa.cbartes.net i inscripcions.cbartes.net), així com en relació amb la interpretació i/o execució de les presents condicions, el CBA i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin a les webs www.cbartes.net, campusrafa.cbartes.net i inscripcions.cbartes.net, i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que el Club Bàsquet Artés, amb domicili al carrer Barcelona s/n (08271) Artés, és responsable.

Els usuaris de forma voluntària determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat del CBA, als efectes de mantenir-los informats, fer-los oferiments de productes i/o serveis, tant del mateix CBA com d’aquelles entitats col·laboradores del Club que, mitjançant conveni, tinguin algun oferiment especial que pugui ser de l’interès dels socis, afeccionats i usuaris d’Internet que hagin facilitat les seves dades. L’usuari també accepta que el CBA pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores a fi i efecte que aquestes puguin fer als usuaris ofertes i/o comunicacions amb finalitat comercials o promocionals de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

El CBA disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta a la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.